x                  Liebespaar I   Blatt 10   aus  Positiv Negativ,
 
                       Linolschnitt,    Format Druckstock: 41 x 58cm,    1994
Liebespaar III      Blatt 10   aus  Positiv Negativ,
 
                       Linolschnitt,    Format Druckstock: 41 x 58cm,    1994
                Liebespaar II     Blatt 10  aus  Positiv Negativ,
                               Linolschnitt,    Format Druckstock: 41 x 58cm,    1994

Kontakt